TRNAVA - 28.01.2019 

(Hotel Holiday Inn)

S hrubo vyznačenými fakultami sa môžete na výstave stretnúť v samostatných stánkoch. 

Logo_ŽILINSKEJ_UNIVERZITY.png

Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Fakulta humanitných vied

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Strojnícka fakulta

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Teologická fakulta 

Právnická fakulta 

stu_800.png

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 

Stavebná fakulta 

Strojnícka fakulta

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 

Fakulta architektúry

Fakulta informatiky a informačných technológií  

cfd4b845e210b655e14fbaeb4545f972e592296c

Moravská vysoká škola Olomouc 

Ústav managementu a marketingu 

Ústav ekonomie 

Ústav podnikové ekonomiky

Ústav informatiky a aplikované matematiky 

Ústav společenských věd a práva 

spu logo.gif

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Fakulta ekonomiky a manažmentu 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 

Technická fakulta 

Paneurospska_VŠ.jpg

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Fakulta práva 

Fakulta ekonómie a podnikania

Fakulta psychológie 

Fakulta masmédií 

Fakulta informatiky

fd53cc4b5675e6ff116f8e76b0c64f0a_w600.jp

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národnohospodárska fakulta

Obchodná fakulta

Fakulta hospodárskej informatiky

Fakulta podnikového manažmentu

Fakulta medzinárodných vzťahov

Fakulta aplikovaných jazykov

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

comenius-logo.jpg

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Lekárska fakulta

Právnická fakulta 

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Farmaceutická fakulta 

Fakulta telesnej výchovy a športu

Jesseniova lekárska fakulta 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Fakulta managementu 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied    

Fakulty, ktoré nájdete na výstave:

nové_logo_svf_Žu_172564.jpg

Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta

FEITcity_A_cc-1.png

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

mtf_800.png

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta

fei_800.png

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Prírodovedecká_fakulta_Univerzity_Komens

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon