Kam_na_Vysoku_2017_obr1

UCM v Trnave, Fakulta sociálnych vied

Fakulta sociálnych vied sa zameriava na výučbu a výskum v sociálnych vedách s dôrazom na oblasti politických vied, európskych štúdií, verejnej správy, verejnej politiky a sociálnych služieb a poradenstva. Fakulta disponuje modernými priestormi s vynikajúcim technickým vybavením. Poskytuje komplexné štúdium vo všetkých troch stupňoch, štúdium aj v cudzom jazyku, prednášky renomovaných domácich aj zahraničných odborníkov, odborné stáže a workshopy, prepojenie teoretických poznatkov s praxou. Študijné programy fakulty efektívne reagujú na požiadavky spoločnosti v zmysle prípravy kvalifikovaných odborníkov pre súčasný trh práce. Absolventi fakulty môžu pôsobiť v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v rôznych národných aj medzinárodných organizáciách alebo inštitúciách.

V súčasnosti na fakulte prebieha výučba širokej škály študijných programov v  dennej  a  externej forme v bakalárskom stupni štúdia: verejná správa, európske štúdiá, politológia, sociálne služby a poradenstvo, manažment sociálnych služieb, manažment verejnej správy, v magisterskom stupni štúdia:  verejná  správa, verejná politika, european  studies,  politológia,  sociálne  služby  a  poradenstvo a v doktorandskom stupni štúdia: európske štúdiá, verejná politika a verejná správa a sociálna politika. Fakulta má právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore verejná politika a verejná správa, ktoré získala ako vôbec prvé pracovisko na Slovensku.

Viac info o škole nájdeš na: www.fsvucm.sk