Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove

KVT je jednou zo základných súčastí Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove, ktorá je jednou s deviatich fakúlt Technickej Univerzity v Košiciach.

Na našej katedre pripravujeme študentov v dennej a externej forme štúdia v študijnom programe Výrobné technológie v trojročnom bakalárskom a dvojročnom inžinierskom stupni vysokoškolského štúdia. Doktorandské štúdium zabezpečujeme v študijnom programe Strojárske technológie a materiály.

Viac info o škole nájdeš na: www.fvt.tuke.sk