Kam_na_Vysoku_2017_obr1

KOŠICE - 05.02.2019 

(Spoločenský pavilón)

S hrubo vyznačenými fakultami sa môžete na výstave stretnúť v samostatných stánkoch. 

Logo_ŽILINSKEJ_UNIVERZITY.png

Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Fakulta humanitných vied

Fakulta riadenia a informatiky

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Strojnícka fakulta

 

UPJŠ.jpg

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

Fakulta verejnej správy 

Lekárska fakulta

Prírodovedecká fakulta

Právnická fakulta 

spu logo.gif

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Fakulta ekonomiky a manažmentu 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 

Technická fakulta 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

7084.jpg

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Katedra informatiky 

Katedra strojárstva 

Katedra elektroniky 

Katedra logistického zabezpečenia 

Katedra spoločenských vied a jazykov 

Katedra telesnej výchovy a športu 

Katedra bezpečnosti a obrany 

Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia 

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Teologická fakulta 

Právnická fakulta 

fd53cc4b5675e6ff116f8e76b0c64f0a_w600.jp

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národnohospodárska fakulta

Obchodná fakulta

Fakulta hospodárskej informatiky

Fakulta podnikového manažmentu

Fakulta medzinárodných vzťahov

Fakulta aplikovaných jazykov

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

NOVÉ_LOGO_PU.jpg

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta 

Fakulta manažmentu 

Fakulta športu 

Gréckokatolícka teologická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Fakulta zdravotníckych odborov 

Fakulta humanitných a prírodných vied 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta 

comenius-logo.jpg

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Fakulta managementu 

Lekárska fakulta

Právnická fakulta 

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Farmaceutická fakulta 

Fakulta telesnej výchovy a športu

Jesseniova lekárska fakulta 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Evanjelická bohoslovecká fakulta  

Fakulta sociálnych a ekonomických vied    

11.11-3.jpg
TUKE3_SK_B_CMYK.jpg

Technická univerzita v Košiciach 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológie 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 

Strojnícka fakulta 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Stavebná fakulta 

Ekonomická fakulta 

Fakulta výrobných technológií 

Fakulta umení 

Letecká fakulta

logo-utb-frontio-feed.png

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky 

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta humanitných studií 

Fakulta logistiky a krizového řízení

Paneurospska_VŠ.jpg

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Fakulta práva 

Fakulta ekonómie a podnikania

Fakulta psychológie 

Fakulta masmédií 

Fakulta informatiky

Univerzita_Palackého_v_Olomouci_-_logo.p

Univerzita Palackého v Olomouci 

Cyrilometodějská teologická fakulta 

Lékařská fakulta 

Filozofická fakulta 

Přírodovědecká fakulta 

Pedagogická fakulta 

Fakulta tělesné kultury 

Právnická fakulta 

Fakulta zdravotnických věd

5828825_300x.jpeg

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta sociálnych vied

Filozofická fakulta

Fakulta masmediálnej komunikácie

Fakulta prírodných vied

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Selye.logo.png

Univerzita J. Selyeho 

Ekonomická fakulta

Pedagogická fakulta 

Fakulta reformovanej teológie

unnamed.jpg

Technická univerzita vo Zvolene

Drevárska fakulta

Lesnícka fakulta 

Fakulta techniky 

Fakulta ekológie a environmentalistiky

421eb76ffa051833c98fbe4205d5bbce86f3a3c1
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne.png
stiahnuť.png
logo skola_1_0.jpg
LEAF_logo.png

Fakulty, ktoré nájdete na výstave:

nové_logo_svf_Žu_172564.jpg

Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta

10679893_743397365696606_801225740756671

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky

logofmuk.jpg

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta manažmentu

zilina human_edited.png

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied

znakFF-cb.jfif

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

fai400.jpg

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

FEITcity_A_cc-1.png

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Prírodovedecká_fakulta_Univerzity_Komens

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

logo_orange.png

Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

Fakulta sociálnych vied