Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta

Letecká fakulta vznikla 1. 2. 2005 (Zriaďovacia listina), ako deviata fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Jej vznik bol výsledkom dlhodobej transformácie vojenského vysokého školstva SR a bol spojený so snahou zachovať dlhodobé a bohaté tradície lietania a vysokoškolského vzdelávania leteckých odborníkov v Košiciach. 
Transformačný proces vojenských vysokých škôl SR vyvrcholil v roku 2004 prijatím Zákona č. 455/2004 Z.z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach. V súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách najprv vznikol od 1.9.2004 Ústav aeronautiky - ako súčasť Rektorátu Technickej univerzity v Košiciach, ktorý mal zabezpečiť vzdelávanie študentov, režim života, prevádzku priestorov a prípravu základných dokumentov potrebných pre vznik novej fakulty. Vznik Leteckej fakulty s účinnosťou od 1.2.2005 schválil Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach na verejnom zasadnutí dňa 13.12.2004. 
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach ponúka vysokoškolské vzdelávanie leteckých odborníkov v rámci akreditovaných študijných programov v jeho všetkých troch stupňoch - bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom, s rešpektovaním požiadaviek národnej a európskej leteckej legislatívy. Univerzitné vzdelávanie a vedecký výskum a vývoj vykonáva v základných oblastiach letectva - bezpečnosť, riadenie a zabezpečenie leteckej dopravy, letecké strojárstvo, letecká elektrotechnika a konštrukcia, opravy a prevádzka leteckej techniky. Pripravuje odborníkov letectva na pracovné pozície profesionálnych pilotov, riadiacich letovej prevádzky, leteckých technikov na údržbu lietadlových drakov, motorov a avionických systémov a leteckých manažérov. 

Viac info o škole nájdeš na: www.web.tuke.sk/lf