Kam_na_Vysoku_2017_obr1

NITRA - 29.01.2020 

(PKO Nitra)

S hrubo vyznačenými fakultami sa môžete na výstave stretnúť v samostatných stánkoch. 

Logo_ŽILINSKEJ_UNIVERZITY.png

Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Fakulta riadenia a informatiky

Fakulta humanitných vied

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Strojnícka fakulta

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Trnavská_univerzita_v_Trnave.jpg

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Teologická fakulta 

Právnická fakulta 

stu_800.png

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 

Strojnícka fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Stavebná fakulta 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 

Fakulta architektúry

Fakulta informatiky a informačných technológií  

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne.png
spu logo.gif

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Fakulta ekonomiky a manažmentu 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 

Technická fakulta 

fd53cc4b5675e6ff116f8e76b0c64f0a_w600.jp

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národnohospodárska fakulta

Obchodná fakulta

Fakulta hospodárskej informatiky

Fakulta podnikového manažmentu

Fakulta medzinárodných vzťahov

Fakulta aplikovaných jazykov

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

1083-addon-zariadenia-main_w179_h166.jpg
comenius-logo.jpg

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Fakulta managementu 

Lekárska fakulta

Právnická fakulta 

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Farmaceutická fakulta 

Fakulta telesnej výchovy a športu

Jesseniova lekárska fakulta 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied    

Paneurospska_VŠ.jpg

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Fakulta práva 

Fakulta ekonómie a podnikania

Fakulta psychológie 

Fakulta masmédií 

Fakulta informatiky

logo-utb-frontio-feed.png

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky 

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta humanitných studií 

Fakulta logistiky a krizového řízení

5828825_300x.jpeg

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Filozofická sociálnych vied

Filozofická fakulta

Fakulta masmediálnej komunikácie

Fakulta prírodných vied

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

LEAF_logo.png

Workshop určený učiteľom

 

  • Workshop Vám pomôže sebareflexívne nájsť Vaše silné stránky, uvedomiť si, aký učiteľ ste alebo chcete byť v očiach žiakov a aké vlastnosti a hodnoty majú mať Vaši žiaci, keď opustia školu.

  • Stretnete aktívnych učiteľov z iných škôl vášho regiónu. 

  • Naši mentori z Individuálneho rozvojového programu pre učiteľov (IRPU) Vám prinesú užitočné rady a alternatívne prístupy využitia coachingu a mentoringu s Vašimi žiakmi.

  • Workshop je určený aktívnym učiteľom stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o svoj osobný rozvoj.

stiahnuť.png

Fakulty, ktoré nájdete na výstave:

10679893_743397365696606_801225740756671

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky

zilina human_edited.png

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied

Prírodovedecká_fakulta_Univerzity_Komens

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

FEITcity_A_cc-1.png
mtf_800.png

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

logofmuk.jpg

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta manažmentu

10679893_743397365696606_801225740756671

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky

sjf_800.png

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Strojnícka fakulta

logo_orange.png

Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

Fakulta sociálnych vied

fai400.jpg

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky