OBCHODNÉ podmienky pre portál vysokých škôl NarodneKarierneCentrum.sk

(ďalej len "Obchodné podmienky")

 

Článok 1.

Účel servera NarodneKarierneCentrum.sk

1. Portál NarodneKarierneCentrum.sk je internetová služba dostupná na internetovej adrese https://www.NarodneKarierneCentrum.sk. Portál NarodneKarierneCentrum.sk je definovaný ako miesto, kde môžu klienti, definovaní nižšie, zverejňovať prehľad svojich služieb, ponúk a požiadaviek. Portál  NarodneKarierneCentrum.sk v tomto zmysle zaisťuje zverejňovanie informácií klientov a ich sprístupňovanie užívateľom v zmysle týchto Obchodných podmienok.

2. Údaje na portáli NarodneKarierneCentrum.sk sú pre klientov publikované v zmysle Obchodných podmienok.

 

Článok 2.
Zmluvné strany Obchodných podmienok a predmet Obchodných podmienok

1. Plnenie Obchodných podmienok je záväzné pre všetky zmluvné strany

2. Prevádzkovateľ portálu NarodneKarierneCentrum.sk je:

spoločnosť Národné kariérne centrum SK, s.r.o., Jazdecká 65, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 50374851,  ktorá je registrovaná Obchodným registrom Okresného súdu Trnava, Odd. Sro., vložka č. 37907/T,  ktorá je zároveň správcom technickej časti portálu (ďalej len "prevádzkovateľ"),

3. Klient portálu NarodneKarierneCentrum.sk:

Klientom portálu NarodneKarierneCentrum.sk sa môžu stať vysoké školy a fakulty na území Slovenskej republiky (ďalej len "klient"). Klientom portálu NarodneKarierneCentrum.sk sa vysoká škola alebo fakulta na území Slovenskej republiky stáva po zaregistrovaní do on-line systému portálu NarodneKarierneCentrum.sk, v rámci aktuálne platnej ponuky služieb a pri súčasnom splnení podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

4. Tieto Obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a klientom, ktoré sa týkajú zverejňovania prehľadu služieb, ponúk a požiadaviek klienta na portáli NarodneKarierneCentrum.sk, za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

 

Článok 3.
Spôsob registrácie klienta

1. K registrácii vysokej školy alebo fakutly na portál NarodneKarierneCentrum.sk dôjde pri využití aktuálne platnej ponuky a vyplnením a odoslaním riadne vyplneného registračného formulára, uvedeného v článku 5. ods. 3 týchto Obchodných podmienok, ktorý je dostupný na linku na podstránku https://www.NarodneKarierneCentrum.sk, a ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú Obchodné podmienky (ďalej len registračný formulár"). 

2. Po odoslaní registračného formulára zašle prevádzkovateľ klientovi užívateľské meno a dočasné heslo do emailu, ktorý klient uvedie pri registrácii na portál NarodneKarierneCentrum.sk.  Klient si môže zmeniť heslo, pod ktorým sa bude prihlasovať na svoj účet. Za správnosť, pravdivosť a  úplnosť údajov uvedených pri registrácii na portál NarodneKarierneCentrum.sk zodpovedá výlučne registrujúci sa klient. Každý klient môže mať len jeden užívateľský účet na portáli NarodneKarierneCentrum.sk.

3. Odoslaním registračného formulára  a splnení podmienok je klientovi aktivovaný klientsky účet, ktorý si môže klient voľne upravovať. Spolu s klientskym účtom má klient prístup do plnej verzie systému portálu NarodneKarierneCentrum.sk. Plná verzia znamená, že klient má k dispozícií všetky existujúce funkcie, ktoré portál NarodneKarierneCentrum.sk ponúka na prezentáciu vysokej školy alebo fakulty (klienta).  Klient je povinný heslo chrániť pred stratou, krádežou alebo iným zneužitím/využitím a zodpovedá za jeho zneužitie.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu na portál NarodneKarierneCentrum.sk aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť registráciu na portál NarodneKarierneCentrum.sk, ak bude registráciou ohrozený prevádzkovateľ, jeho práva alebo právom chránené záujmy, či práva alebo právom chránené záujmy ostatných používateľov portálu NarodneKarierneCentrum.sk.  Registráciou na portál NarodneKarierneCentrum.sk udeľuje klient súhlas so zasielaním údajov a informácii prevádzkovateľom do emailovej schránky uvedenej klientom pri registrácii na portál NarodneKarierneCentrum.sk, či úkonov smerujúcich k vzniku, zmene alebo zániku právnych vzťahov založených medzi prevádzkovateľom a klientom na základe týchto Obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi. Zasielanie do emailovej schránky klienta prevádzkovateľom v zmysle predchádzajúcej vety sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam); takáto emailová schránka klienta musí byť po celý čas registrácie klienta na portáli NarodneKarierneCentrum.sk funkčná.

5. Klient zodpovedá za aktuálnosť údajov, ktoré uvedie pri registrácii na portál NarodneKarierneCentrum.sk.

 

Článok 4.
Zverejnenie informácií na portáli NarodneKarierneCentrum.sk

1. V rámci zverejňovania informácií na portáli NarodneKarierneCentrum.sk môže klient po registrácii a zadaní užívateľského mena a hesla ďalej uvádzať, doplňovať či upravovať tieto údaje, ktoré budú na portáli NarodneKarierneCentrum.sk zobrazené, ako:

a) Logo, názov školy, adresa školy, webstránka, email a telefonické spojenie,

b) Základný popis školy, študijné zameranie, súčasť duálneho vzdelávania, TOP udalosť (napr.Deň otvorených dverí), ďalšie udalosti, ktoré škola pripravuje,

c) Video a popis školy na podstránke Hlavná stránka školy,

d) Novinky vo forme videa a popisu s limitovaným počtom znakov kategóriách Prehliadka priestorov, Vyučujúci, Študentský život, Uplatnenie, Úspešní absolventi. Týchto noviniek je možné pridať na portál NarodneKarierneCentrum.sk neobmedzené množstvo,

e) Ďalšie funkcie, ktoré bude prevádzkovateľ portálu priebežne pridávať na portál NarodneKarierneCentrum.sk

 

Článok 5.
Spolupráca prevádzkovateľa s klientom v rámci projektu Končím školu

1. Prevádzkovateľ výslovne vyhlasuje, že sa zaväzuje v rámci tejto spolupráce neumiestniť v rámci profilu akýkoľvek závadný obsah, iba reklamný banner, ktorého podoba je uvedená na http://www.NarodneKarierneCentrum.sk/spolupraca, a to vrátane zdrojových kódov.

2. K začatiu a trvaniu spolupráce prevádzkovateľa a klienta je potrebné zo strany klienta vyplniť a odoslať online formulár podľa článku 3. ods. 1 týchto Obchodných podmienok, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Obchodné podmienky o zapojení sa do projektu Končím školu medzi prevádzkovateľom a vysokou školou alebo fakultou (klientom) (ďalej len "Obchodné podmienky"). 

 

Článok 6.
Neplnenie podmienok spolupráce

1. V prípade, že vysoká škola alebo fakulta nevyplní a neodošle online formulár na portál NarodneKarierneCentrum.sk podľa článku 3. ods.  1 týchto Obchodných podmienok, nebude na tento portál zaregistrovaná.

2. V prípade, že vysoká škola alebo fakulta (klient) nesplní niektorú z podmienok  uvedených v Obchodných podmienkach, prevádzkovateľ posiela vysokej škole alebo fakulte (klientovi) email s informáciou o neplnení Obchodných podmienok; tento email zasiela prevádzkovateľ klientovi prostredníctvom emailu,  ktorý uvedie klient pri registrácii na portál NarodneKarierneCentrum.sk. 

3. V prípade, že vysoká škola alebo fakulta (klient) nesplní niektorú z podmienok uvedených v Obchodných podmienkach napriek zaslaniu informácie o neplnení Obchodných podmienok, pošle prevádzkovateľ vysokej škole alebo fakulte (klientovi) opätovne email s informáciou o neplnení Obchodných podmienok; tento email zasiela prevádzkovateľ klientovi prostredníctvom emailu, ktorý uvedie klient pri registrácii na portál NarodneKarierneCentrum.sk.

4. V prípade, že ani napriek opakovanej výzve prevádzkovateľa  v zmysle článku 6 ods. 3 týchto Obchodných podmienok, nedôjde k náprave do 15 dní po tejto opakovanej výzve  prevádzkovateľa, zašle prevádzkovateľ klientovi email s informáciou o pozastavení platnosti hesla v rámci 15 dní a vypnutí profilu školy (klienta) v priebehu 60 dní; tento email zasiela prevádzkovateľ klientovi prostredníctvom emailu, ktorý uvedie klient pri registrácii na portál NarodneKarierneCentrum.sk.

5. V prípade, že nepríde k náprave v rámci uvedených termínov podľa článku 6. ods. 2 a 3 týchto Obchodných podmienok, prevádzkovateľ vypína profil vysokej školy alebo fakulty (klienta) a posiela  vysokej škole alebo fakulte (klientovi) písomné oznámenie o ukončení spolupráce prostredníctvom emailu, ktorý uvedie klient pri registrácii na portál NarodneKarierneCentrum.sk., pričom doručením takéhoto oznámenia o ukončení spolupráce vysokej škole alebo fakulte (klientovi), sa končí spolupráca medzi vysokou školou alebo fakultou (klientom) a prevádzkovateľom, ak sa stredná škola (klient) a prevádzkovateľ nedohodnú výslovne písomne inak.

 

Článok 7.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prevádzkovateľ aktivuje účet klienta a pošle mu prístupové údaje na email, ktorý uviedol pri registrácii a to do 2 pracovných dní po registrácii na portáli NarodneKarierneCentrum.sk.

2. Prevádzkovateľ si výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek, v akomkoľvek rozsahu a akýmkoľvek spôsobom zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu servera.

3. Prevádzkovateľ má právo využiť databázu registrovaných škôl k osloveniu s obchodnou ponukou (obchodné oznámenie).

4. Využívanie portálu NarodneKarierneCentrum.sk klientom podľa týchto Obchodných podmienok je v zmysle aktuálnej platnej ponuky.

5. Klienti sú povinní v rámci úprav svojich účtov dodržiavať všeobecne platné mravné, etické i zákonné pravidlá. Klienti sú povinní publikovať v rámci svojich účtov iba informácie, ktoré súvisia s činnosťou školy (klienta). Klientom je prísne zakázané publikovať v rámci portálu NarodneKarierneCentrum.sk informácie klamné, zavádzajúce alebo údaje, ktoré sú akokoľvek v rozpore s dobrými mravmi či s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Klient nebude uvádzať na portáli NarodneKarierneCentrum.sk také údaje, ktoré poškodzujú dobré meno/povesť tretej osoby.

6. Výlučne klient zodpovedá za obsah a informácie, ktoré uvedie na portáli NarodneKarierneCentrum.sk a prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a informácie, ktoré klient uvedie na portál NarodneKarierneCentrum.sk.

7. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek skontrolovať, či informácie a obsah uvedený na portáli NarodneKarierneCentrum.sk je v súlade s právnymi predpismi/nie je v rozpore s právnymi predpismi. V prípade, že prevádzkovateľ zistí závažné porušenie povinností klientov, vyhradzuje si právo bez predchádzajúceho upozornenia celý účet takého klienta bez akejkoľvek náhrady a ďalšej povinnosti voči klientovi odstrániť, a tým s klientom bez náhrady okamžite ukončiť zmluvný vzťah definovaný Obchodnými podmienkami. V prípade podľa predchádzajúcej vety sa zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom  a klientom končí  zrušením celého účtu klienta.

8. Prevádzkovateľ nie je povinný preverovať pravdivosť/úplnosť/aktuálnosť informácii a obsahu uverejneného klientom na portáli NarodneKarierneCentrum.sk, alebo ich súlad/rozpor s právnymi predpismi.

9. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že informácie a obsah uverejnený na portáli NarodneKarierneCentrum.sk klientom sú informáciami  a obsahom uverejneným klientom, nie sú informáciami  a obsahom uverejnenými prevádzkovateľom, a preto prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie a obsah uverejnený klientom na portáli NarodneKarierneCentrum.sk, a za akékoľvek plnenie/neplnenie si povinností takéhoto klienta voči tretím osobám.

10. Klient sa zaväzuje, že nebude zverejňovať také údaje, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Informácie a obsah uvádzaný klientom na portáli NarodneKarierneCentrum.sk musia byť uvedené v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, alebo jazyka, v ktorom sú informácie (obsah) uvádzané.

11. Za všetky informácie  a obsah publikované a zobrazované v rámci klientskych účtov zodpovedajú výlučne klienti, a v žiadnom prípade nezodpovedá prevádzkovateľ portálu NarodneKarierneCentrum.sk.

12. Ktokoľvek môže bezodplatne prehliadať portál NarodneKarierneCentrum.sk v rozsahu sprístupnenom prevádzkovateľom na stránke www.NarodneKarierneCentrum.sk. Bez predchádzajúceho  súhlasu klienta si nemožno robiť kópie alebo záznamy  alebo stiahnutia v akejkoľvek forme z  portálu NarodneKarierneCentrum.sk.

13. Klient berie na vedomie, že vkladanie, upravovanie, dopĺňanie, nakladanie, či dispozícia s informáciami a obsahom na portáli NarodneKarierneCentrum.sk je výlučnou záležitosťou klienta a nejde o povinnosť prevádzkovateľa.

14. Klient berie na vedomie, že služba portálu NarodneKarierneCentrum.sk nemusí byť nepretržite funkčná a môže dôjsť k jej výpadku alebo obmedzeniu jej dostupnosti z akéhokoľvek dôvodu, ktorý je mimo kontroly prevádzkovateľa.

15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť alebo výpadok verejnej internetovej siete alebo portálu NarodneKarierneCentrum.sk, ktorý je mimo kontroly prevádzkovateľa.

16. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody alebo inú ujmu spôsobenú používaním portálu NarodneKarierneCentrum.sk, výpadkom funkčnosti/nefunkčnosťou portálu KNarodneKarierneCentrum.sk.

17. Klient berie na vedomie, že prevádzkovateľ vykonáva pravidelnú údržbu systému prevádzky portálu NarodneKarierneCentrum.sk, a za týmto účelom môže dočasne obmedziť/úplne prerušiť funkčnosť portálu NarodneKarierneCentrum.sk, o čom bude prevádzkovateľ klienta na portáli NarodneKarierneCentrum.sk vopred informovať.

18. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek znehodnotenie/zneužitie informácií a obsahu uverejneného klientom na portáli NarodneKarierneCentrum.sk.

19. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nároky tretích osôb voči klientovi v súvislosti so zverejnením informácii (obsahu) na portáli NarodneKarierneCentrum.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nároky medzi klientmi portálu NarodneKarierneCentrum.sk v súvislosti s využívaním portálu NarodneKarierneCentrum.sk.

20. Prevádzkovateľ nezodpovedá, ak sa informácie a obsah uverejnený na portáli NarodneKarierneCentrum.sk dostanú na stránky rôznych internetových vyhľadávačov.

21. Prevádzkovateľ môže okamžite pozastaviť/odmietnuť zverejňovanie informácii a obsahu na portáli NarodneKarierneCentrum.sk, ako aj ďalších služieb klientovi, ak činnosť/nečinnosť klienta bude mať za následok ohrozenie používania/funkčnosti/dostupnosti portálu NarodneKarierneCentrum.sk, alebo poskytovania služieb prevádzkovateľa na portáli NarodneKarierneCentrum.sk, prípadne plnenia ďalších povinností prevádzkovateľa voči jeho klientom na portáli NarodneKarierneCentrum.sk.

22. Prevádzkovateľ môže skončiť spoluprácu (zmluvný vzťah) pri zverejňovaní informácii a obsahu na portáli NarodneKarierneCentrum.sk založeného na základe týchto Obchodných podmienok aj bez uvedenia dôvodu, a to oznámením o skončení spolupráce na email klienta uvedený klientom pri registrácii na portál NarodneKarierneCentrum.sk, čím sa končí spolupráca medzi prevádzkovateľom a klientom založená v zmysle týchto Obchodných podmienok.  

23. Klient môže skončiť spoluprácu (zmluvný vzťah) pri zverejňovaní informácii a obsahu na portáli NarodneKarierneCentrum.sk založeného na základe týchto Obchodných podmienok aj bez uvedenia dôvodu, a to oznámením o skončení spolupráce na email prevádzkovateľa uvedený na portáli NarodneKarierneCentrum.sk, čím sa skončí spolupráca medzi prevádzkovateľom a klientom založená v zmysle týchto Obchodných podmienok.                          

24. Po skončení spolupráce (zmluvného vzťahu) medzi prevádzkovateľom a klientom založenej na základe týchto Obchodných podmienok, zruší Prevádzkovateľ účet klienta na portáli NarodneKarierneCentrum.sk. Uvedené v tomto odseku platí, ak sa prevádzkovateľ a klient nedohodnú výslovne písomne inak. 

 

Článok 8.
Autorské práva

1. Všetky informácie publikované v písomnej, grafickej či inej podobe na portáli NarodneKarierneCentrum.sk (ak nie je výslovne uvedené inak), sú chránené podľa zákona č. 185/2015  Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a jednotlivých klientov nesmú byť žiadne údaje publikované na iných miestach internetu, v tlačenej ani elektronickej podobe (okrem čiastočných citácií povolených príslušným zákonom). Informácie sú zdarma určené výhradne pre osobnú potrebu všetkým klientom a užívateľom, definovaným v Obchodných podmienkach pre NarodneKarierneCentrum.sk.

2. Akýmkoľvek tretím osobám, ktoré k tomu nemajú oprávnenie, je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu servera NarodneKarierneCentrum.sk. Zároveň je zakázané zasahovať do prevádzky portálu NarodneKarierneCentrum.sk z technického hľadiska.

 

Článok 9.
Komunikácia prevádzkovateľa a klienta

1. Komunikácia medzi prevádzkovateľom a klientom prebieha elektronicky prostredníctvom portálu NarodneKarierneCentrum.sk, alebo emailom, alebo iným spôsobom uvedeným v týchto Obchodných podmienkach, či osobitne zmluvne dohodnutým. V prípade komunikácie prostredníctvom emailu nastane fikcia doručenia emailom na piaty deň nasledujúci po dni odoslania emailu, aj keď sa adresát nedozvedel o jeho obsahu.

2. Ak prevádzkovateľ alebo klient okamžite skončí ich spoluprácu/zmluvný vzťah založený na základe týchto Obchodných podmienok, musí byť takéto okamžité skončenie spolupráce/zmluvného vzťahu zmluvnej strane, ktorej je určené, doručené prostredníctvom emailu.  Fikcia doručenia emailom nastane na piaty deň od odoslanie emailu, ktorého obsahom je podpísané okamžité skončenie spolupráce/zmluvného vzťahu, aj keď sa adresát nedozvedel o ukončení spolupráce/zmluvného vzťahu.

 

Článok 10.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na internetovej stránke www.NarodneKarierneCentrum.sk. Aktuálne znenie textu Obchodných podmienok pre NarodneKarierneCentrum.sk sú v elektronickej podobe k dispozícii na serveri NarodneKarierneCentrum.sk. V tlačenej podobe sú k dispozícii priamo u prevádzkovateľa servera.

2. Obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy Obchodnými podmienkami priamo neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

3. Ak prevádzkovateľ a klient uzatvoria osobitnú zmluvu/dohodu, v ktorej sa  odchylne dohodnú od ustanovení týchto Obchodných podmienok, má takáto ich zmluva/dohoda prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

4. Prevádzkovateľ môže meniť tieto Obchodné podmienky zverejnením ich zmien na internetovej stránke www.NarodneKarierneCentrum.sk. Prevádzkovateľ môže nahradiť tieto Obchodné podmienky novými uverejnením nového znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.NarodneKarierneCentrum.sk. Zmeny/doplnky/nové znenie Obchodných podmienok nadobúdajú  účinnosť ich uverejnením na internetovej stránke www.NarodneKarierneCentrum.sk. Prevádzkovateľ má právo zmeniť obsah týchto Obchodných podmienok i bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Akékoľvek spory medzi prevádzkovateľom a klientom, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s týmito Obchodnými podmienkami budú riešené predovšetkým zmierlivo mimosúdnou cestou. Ak k takejto dohode nedôjde, bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu.

6. Porušenie Obchodných podmienok oprávňuje prevádzkovateľa k podniknutiu zodpovedajúcich právnych krokov alebo k prijatiu iných opatrení povolených právnym poriadkom Slovenskej republiky vo veci ochrany práv a majetkových záujmov voči klientovi či inej osobe, ktorá súčasne na strane jednej užíva služieb servera NarodneKarierneCentrum.sk a na strane druhej nerešpektuje Obchodné podmienky určené k prevádzkovaniu, prístupu a užívaniu servera NarodneKarierneCentrum.sk.

v Trnave dňa 30.6.2021