Kam_na_Vysoku_2017_obr1

POPRAD - 17.10.2019 

(Hotel Satel)

S hrubo vyznačenými fakultami sa môžete na výstave stretnúť v samostatných stánkoch. 

Logo_ŽILINSKEJ_UNIVERZITY.png

Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Fakulta humanitných vied

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Strojnícka fakulta

Fakulta riadenia a informatiky 

UPJŠ.jpg

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Filozofická fakulta

Fakulta verejnej správy 

Lekárska fakulta

Prírodovedecká fakulta

Právnická fakulta 

spu logo.gif

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Fakulta ekonomiky a manažmentu 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 

Technická fakulta 

TNUNI.jpg

Trenčianska univerzita v Trenčíne 

Fakulta špeciálnej techniky 

Fakulta zdravotníctva 

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 

Fakulta priemyselných technológií 

Katedra politológie 

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

7084.jpg

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Katedra informatiky 

Katedra strojárstva 

Katedra elektroniky 

Katedra logistického zabezpečenia 

Katedra spoločenských vied a jazykov 

Katedra telesnej výchovy a športu 

Katedra bezpečnosti a obrany 

Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia 

NOVÉ_LOGO_PU.jpg

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta 

Fakulta manažmentu 

Fakulta športu 

Gréckokatolícka teologická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Fakulta zdravotníckych odborov 

Fakulta humanitných a prírodných vied 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta 

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Teologická fakulta 

Právnická fakulta 

comenius-logo.jpg

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Lekárska fakulta

Právnická fakulta 

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Farmaceutická fakulta 

Fakulta telesnej výchovy a športu

Jesseniova lekárska fakulta 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Fakulta managementu 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied    

Katolicka.png
TUKE3_SK_B_CMYK.jpg

Technická univerzita v Košiciach 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológie 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 

Strojnícka fakulta 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Stavebná fakulta 

Ekonomická fakulta 

Fakulta výrobných technológií 

Fakulta umení 

Letecká fakulta

stu_800.png

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Stavebná fakulta 

Strojnícka fakulta

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 

Fakulta architektúry

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Fakulta informatiky a informačných technológií  

Univerzita_Palackého_v_Olomouci_-_logo.p

Univerzita Palackého v Olomouci 

Cyrilometodějská teologická fakulta 

Lékařská fakulta 

Filozofická fakulta 

Přírodovědecká fakulta 

Pedagogická fakulta 

Fakulta tělesné kultury 

Právnická fakulta 

Fakulta zdravotnických věd

cfd4b845e210b655e14fbaeb4545f972e592296c

Moravská vysoká škola Olomouc 

Ústav managementu a marketingu 

Ústav ekonomie 

Ústav podnikové ekonomiky

Ústav informatiky a aplikované matematiky 

Ústav společenských věd a práva 

Fakulty, ktoré nájdete na výstave. 

nové_logo_svf_Žu_172564.jpg

Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta

znakFF-cb.jpg

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

Prírodovedecká_fakulta_Univerzity_Komens

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

zilina human_edited.png

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied

pedagogická_ružomberok.png

Katolícka univerzita v Ružomberku

Pedagogická fakulta

fei_800.png

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

FEITcity_A_cc-1.png

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

ff_logo.png

Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta