Prehľad termínov Dní otvorených dverí univerzít a fakúlt

Názov univerzity Názov fakulty Termín DOD
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Strojnícka fakulta
Ústav manažmentu
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
27.01.2023
09.02.2023
14.02.2023
16.02.2023
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Jesseniova lekárska fakulta
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Rímskokatolická cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
28.01.2023
10.02.2023
28.01.2023
20.01.2023
03.02.2023
08.02.2023
30.04.2023
02.03.2023
České vysoké učení technické
Fakulta elektrotechnická
Fakulta biomedicínského inženýrství
17.02.2023
27.01.2023
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Ústav telesnej výchovy a športu
10.02.2023
16.02.2023
02.02.2023
21.02.2023
15.02.2023
10.02.2023
03.02.2023
Univerzita Karlova Filozofická fakulta 14.01.2023
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
Fakulta psychológie
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
20.01.2023
20.01.2023
27.01.2023
27.01.2023
27.01.2023
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   16.02.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta
24.02.2023
03.02.2023
20.01.2023
20.01.2023
03.02.2023
17.02.2023
Trnavská univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 15.02.2023
ŠKODA AUTO Vysoká škola   01.02.2023
Vysoká škola manažmentu Fakulta aplikované informatiky 16.02.2023
Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická 09.02.2023
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta umení 26.01.2023
Technická univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta 13.-14.01.2023
VŠB - Technická univerzita Ostrava   27.-28.01.2023
Vysoká škola aplikované psychologie   26.01.2023
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   16.02.2023
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika   24.02.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied 07.02.2023
Masarykova univerzita
Právnická fakulta
Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Farmaceutická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky
Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií
23.01.2023
14.-18.01.2023
21.-24.01.2023
20.01.2023
28.01.2023
03.02.2023
02.02.2023
03.02.2023
20.01.2023
26.01.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta podnikového manažmentu
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta aplikovaných jazykov
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
03.02.2023
03.02.2023
03.02.2023
03.02.2023
03.02.2023
03.02.2023
02.02.2023
Žilinská univerzita v Žiline Stavebná fakulta 09.02.2023
Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Fakulta techniky
30.01.2023
25.01.2023
25.01.2023
07.02.2023