Prehľad termínov podania prihlášok univerzít a fakúlt

Názov univerzity Názov fakulty Termín podania prihlášky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Strojnícka fakulta
Stavebná fakulta
Ústav manažmentu
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
30.04.2023
31.03.2023
30.04.2023
30.04.2023
30.04.2023
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Pedagogická fakulta
Farmaceutická fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Jesseniova lekárska fakulta
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Rímskokatolická cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Fakulta managementu
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
28.02.2023
30.04.2023
28.02.2023
15.03.2023
31.03.2023
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
31.03.2023
30.04.2023
31.03.2023
31.03.2023
31.03.2023
České vysoké učení technické
Fakulta elektrotechnická
Fakulta biomedicínského inženýrství
31.03.2023
31.03.2023
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Ústav telesnej výchovy a športu
31.03.2023
28.02.2023
31.03.2023
31.03.2023
30.04.2023
14.04.2023
Univerzita Karlova Filozofická fakulta 28.02.2023
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
Fakulta psychológie
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
študijný program krajinná a záhradná architektúra
Technická fakulta
30.04.2023
30.04.2023
30.04.2023
30.04.2023
30.04.2023
31.03.2023
30.04.2023
ŠKODA AUTO Vysoká škola   21.09.2023
Business Institut EDU a.s.   01.03.2023
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied a informatiky
Filozofická fakulta
31.03.2023
31.03.2023
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky 31.03.2023
VŠB - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta 31.03.2023
Vysoká škola manažmentu   31.05.2023
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.   28.02.2023
Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická 31.03.2023
Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta 31.03.2023
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika   28.02.2023
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied 30.04.2023
Masarykova univerzita
Právnická fakulta
Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Farmaceutická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky
Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta podnikového manažmentu
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta aplikovaných jazykov
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
31.03.2023
31.03.2023
31.03.2023
31.03.2023
31.03.2023
31.03.2023
31.03.2023
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
31.03.2023
Trnavská univerzita Všetky fakulty  28.02.2023
Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Ekonomická fakulta
31.03.2023
30.04.2023
Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta
Lékařská fakulta
Filozofická fakulta
Fakulta umění
Pedagogická fakulta
Fakulta sociálních studií
15.03.2023
15.03.2023
15.03.2023
15.03.2023
15.03.2023
15.03.2023
Univerzite J. Selyeho   31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Fakulta techniky
31.03.2023
31.03.2023
31.03.2023
31.03.2023