Štúdium práva moderne, prakticky aj po anglicky

Memorovanie tisíc stranových kníh a dlhých zákonov je pretrvávajúca predstava o štúdiu práva. Avšak to už na PRÁVNICKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE niekoľko rokov neplatí. Pred príchodom informačných technológii malo učenie sa zákonov svoje opodstatnenie. Dnes však už máme prístup k právnym predpisom prakticky kedykoľvek a kdekoľvek. Preto majú budúci právnici počas semestra, ako aj na skúškach, k dispozícii právne predpisy, v ktorých sa učia správne orientovať, interpretovať zložité zákonné ustanovenia a aplikovať ich na praktické prípady.

Avšak to nie je všetko. Študenti majú možnosť absolvovať stáž na desiatkach inštitúcií, pripravovať stanoviská pre sudcov Najvyššieho súdu, učiť základy práva na školách či v ženskej
väznici, písať právne analýzy pre neziskové organizácie, zúčastniť sa simulovaných súdnych sporov v zahraničí a v rámci Študentskej právnej poradne pomáhať konkrétnym osobám, ktoré majú právny problém, avšak nedostatok prostriedkov na zaplatenie advokáta.

Právnická fakulta UK na potreby praxe zareagovala vytvorením úplne nového študijného programu, pričom nový koncept štúdia je na prvý pohľad príťažlivejší pre budúcich právnikov. Nezačína sa totiž štúdiom dejín a právnou filozofiou, ako tomu bolo kedysi, ale študenti hneď v prvých dvoch rokoch absolvujú občianske, ústavné, či správne právo. Novinkou je aj archív prednášok, čím sa zabezpečuje rovnaký prístup k vzdelaniu pre všetkých, a to najmä pre študentov so špeciálnymi potrebami.

Významnou súčasťou štúdia sa stali praktické predmety. Jedným z takýchto predmetov je Študentská právna poradňa, ktorá pod záštitou Slovenskej advokátskej komory funguje už 5 rokov. Medzi študentmi je tiež veľmi obľúbená Klinika pre komunity, v rámci ktorej chodia prednášať základy práva na základné a stredné školy, ako aj do resocializačného zariadenia, nocľahárne pre ľudí bez domova, ženskej väznice a domova dôchodcov. V praxi sa učia ako prezentovať svoje myšlienky pred publikom, pohotovo reagovať na otázky a súčasne prispievajú k zvyšovaniu právneho povedomia v našej spoločnosti.

Vďaka tomu, že právnická fakulta najväčšej slovenskej univerzity sídli v samom historickom srdci hlavného mesta, študenti majú možnosť stážovať na desiatkach verejných inštitúcií (napr. Generálna prokuratúra SR, Kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, takmer všetky ministerstvá a Najvyšší súd SR) aj v súkromných spoločnostiach. Stážovaním získavajú reálnu predstavu o práci právnika a nepochybnú výhodu na trhu práce. Pomerne často sa stáva, že študenti zostávajú v týchto inštitúciách pracovať aj po ukončení
štúdia. 

Pre tých, ktorých láka práca v medzinárodných a európskych inštitúciách, sa otvoril nový bakalársky program vyučovaný v anglickom jazyku a v kombinácii s manažmentom. Aj tí, ktorí už bakalárske štúdium úspešne ukončili, môžu pokračovať v anglickom magisterskom študijnom programe orientovanom na medzinárodné právo a právo Európskej únie. Po absolventoch anglických študijných programov je dopyt najmä v diplomacii a nadnárodných korporáciách vrátane veľkých advokátskych kancelárií.