Kam_na_Vysoku_2017_obr1

TRNAVA - 28.01.2019 

(Hotel Holiday Inn)

S hrubo vyznačenými fakultami sa môžete na výstave stretnúť v samostatných stánkoch. 

Logo_ŽILINSKEJ_UNIVERZITY.png

Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Fakulta riadenia a informatiky

Fakulta humanitných vied

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Strojnícka fakulta

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Teologická fakulta 

Právnická fakulta 

stu_800.png

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 

Strojnícka fakulta

Stavebná fakulta 

Strojnícka fakulta

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 

Fakulta architektúry

Fakulta informatiky a informačných technológií  

cfd4b845e210b655e14fbaeb4545f972e592296c

Moravská vysoká škola Olomouc 

Ústav managementu a marketingu 

Ústav ekonomie 

Ústav podnikové ekonomiky

Ústav informatiky a aplikované matematiky 

Ústav společenských věd a práva 

spu logo.gif

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Fakulta ekonomiky a manažmentu 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 

Technická fakulta 

Paneurospska_VŠ.jpg

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Fakulta práva 

Fakulta ekonómie a podnikania

Fakulta psychológie 

Fakulta masmédií 

Fakulta informatiky

fd53cc4b5675e6ff116f8e76b0c64f0a_w600.jp

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národnohospodárska fakulta

Obchodná fakulta

Fakulta hospodárskej informatiky

Fakulta podnikového manažmentu

Fakulta medzinárodných vzťahov

Fakulta aplikovaných jazykov

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

comenius-logo.jpg

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Fakulta managementu 

Lekárska fakulta

Právnická fakulta 

Filozofická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Farmaceutická fakulta 

Fakulta telesnej výchovy a športu

Jesseniova lekárska fakulta 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied    

440px-VUT_CZ.svg.png

Vysoké učení technické v Brňe 

Fakulta chemická

Fakulta architektury 

Fakulta elektrotechniky a komunikačných technologií

Fakulta informačních technologií

Fakulta podnikatelská 

Fakulta stavební 

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta výtrarných umění 

Univerzita_Palackého_v_Olomouci_-_logo.p

Univerzita Palackého v Olomouci 

Cyrilometodějská teologická fakulta 

Lékařská fakulta 

Filozofická fakulta 

Přírodovědecká fakulta 

Pedagogická fakulta 

Fakulta tělesné kultury 

Právnická fakulta 

Fakulta zdravotnických věd

logo-utb-frontio-feed.png

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky 

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta humanitných studií 

Fakulta logistiky a krizového řízení

TNUNI.jpg

Trenčianska univerzita v Trenčíne 

Fakulta špeciálnej techniky 

Fakulta zdravotníctva 

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 

Fakulta priemyselných technológií 

Katedra politológie 

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass

5828825_300x.jpeg

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta sociálnych vied

Filozofická fakulta

Fakulta masmediálnej komunikácie

Fakulta prírodných vied

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

421eb76ffa051833c98fbe4205d5bbce86f3a3c1
RPUbSbJfY4h_s600x600.jpg
LEAF_logo.png

Workshop určený učiteľom

 

  • Workshop Vám pomôže sebareflexívne nájsť Vaše silné stránky, uvedomiť si, aký učiteľ ste alebo chcete byť v očiach žiakov a aké vlastnosti a hodnoty majú mať Vaši žiaci, keď opustia školu.

  • Stretnete aktívnych učiteľov z iných škôl vášho regiónu. 

  • Naši mentori z Individuálneho rozvojového programu pre učiteľov (IRPU) Vám prinesú užitočné rady a alternatívne prístupy využitia coachingu a mentoringu s Vašimi žiakmi.

  • Workshop je určený aktívnym učiteľom stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o svoj osobný rozvoj.

stiahnuť.png
CS_logo_1600x900_transparent.png

Fakulty, ktoré nájdete na výstave:

nové_logo_svf_Žu_172564.jpg

Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta

zilina human_edited.png

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied

mtf_800.png

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta

logofmuk.jpg

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta manažmentu

FEITcity_A_cc-1.png

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

fei_800.png

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

fai400.jpg

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

detail_vysok_u_en_technick_v_brn_fakulta

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta chemická

10679893_743397365696606_801225740756671

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky

sjf_800.png

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Strojnícka fakulta

Prírodovedecká_fakulta_Univerzity_Komens

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

logo_orange.png

Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

Fakulta sociálnych vied