ŠTUDUJ BEZPEČNOSŤ, OVPLYVNÍŠ BUDÚCNOSŤ!

Fakulta bezpečnostného inžinierstva (FBI UNIZA) je zameraná technicko-manažérsky. Ponúkané študijné programy sú:

- bezpečnostný manažment,

- krízový manažment,

- záchranné služby.

Naši študenti získavajú svoje vedomosti a zručnosti v špecializovaných učebniach civilnej ochrany, BOZP, požiarnej ochrany a hasičskej techniky, v laboratóriu kriminalistickej techniky a poplachových systémov, v simulačnom centre krízových javov a ďalších špecifických priestoroch fakulty. Už v priebehu štúdia majú možnosť získať niekoľko osvedčení a certifikátov, ktoré sú v odbornej praxi žiadané. Mnohí študenti využívajú príležitosť a časť štúdia absolvujú v zahraničí na partnerských školách fakulty, napr. v Litve, Estónsku, Turecku, Anglicku, Portugalsku, či v inej krajine.

Samozrejmosťou pre študentov je hasičský šport, zapojenie sa do Miestneho spolku Slovenského červeného kríža, DHZ Žilina a Žilinská univerzita a do ďalších aktivít.

Do väčšiny profilových predmetov zaraďujeme prednášky expertov z praxe, témy záverečných prác viažeme na jej požiadavky, organizujeme exkurzie, sme súčinní pri taktických cvičeniach IZS a aj v súčasnej mimoriadnej situácii ako fakulta spolupracujeme s orgánmi krízového riadenia na ústrednej i regionálnej úrovni.

Čítať viac