Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda pripravuje odborníkov v spoločensko-vedných študijných odboroch a budúcich učiteľov. Spájame vedecký prístup s pedagogickým, pričom dôraz kladieme na medziodborové vzťahy. Požiadavky trhu reflektujeme v existujúcich akreditovaných študijných programoch, a preto sa naši absolventi veľmi dobre uplatnia na trhu práce, o čom svedčia aj realizované prieskumy zverejnené na https://ff.ucm.sk v sekcií Uchádzači/prijímačky. 
https://ff.ucm.sk/sk/spokojnost-absolventov-so-studiom-na-ff-ucm-a-ich-zamestnatelnost-na-trhu-prace/

 

Čítať viac