Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda pripravuje odborníkov v spoločensko-vedných študijných odboroch a budúcich učiteľov. Spájame vedecký prístup s pedagogickým, pričom dôraz kladieme na medziodborové vzťahy. Požiadavky trhu reflektujeme v existujúcich akreditovaných študijných programoch, a preto sa naši absolventi veľmi dobre uplatnia na trhu práce, o čom svedčia aj realizované prieskumy zverejnené na https://ff.ucm.sk v sekcií Uchádzači/prijímačky. 
https://ff.ucm.sk/sk/spokojnost-absolventov-so-studiom-na-ff-ucm-a-ich-zamestnatelnost-na-trhu-prace/

 

Čítať viac
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

Bc., Mgr. a PhD. programy do 30. apríl 2023
Rigorózne konanie: jarný termín do 1. apríla 2023, jesenný termín do 1. novembra 2023

Termín prijímacich skúšok

Bez prijímacích skúšok

Podmienky prijatia

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Overenú kópiu vysvedčenia za štvrtý ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači ihneď po maturitnej skúške, prípadne prinesú najneskôr v deň zápisu na štúdium. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty bankovým prevodom. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia. Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné: - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy. Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny

Predpokladaný počet prijatých študentov

Bc. študijne programy: denne 250 / externé 100
Mgr. študijne programy: denne 200 / externé 100
PhD. študijne programy: denne 15 / externé 5

Možnosti štipendií

Motivačné
Sociálne

Študentský život

Ubytovanie a cena

https://www.ucm.sk/sk/moznosti-ubytovania-studentov-ucm/ , v priemere 50 €/mesiac

Cena denného menu v okolí

Cena menu v okolí sa najčastejšie pohybuje od €5 vyššie.

Športové aktivity

50m od univerzity sa nachádzajú: Atletický klub Slávia Trnava, Mestská športová hala, Aquapark Trnava, Pohoda Centrum (squash, trampolinky, posilňovňa) a podobne.

Práca a kariéra

Zamestnávatelia

70% našich absolventov si po skončení štúdia nájde prácu do 3 mesiacov, 20% ďalších do 6 mesiacov. Naši absolventi sa najčastejšie zamestnávajú v súkromnom alebo verejnom priestore ako učitelia, pedagógovia, vedci, výskumníci, psychológovia, tlmočníci a prekladatelia, odborníci v medzinárodných firmách a korporáciách a podobne.

Známi absolventi

Komplexný zoznam úspešných absolventov FF UCM je k dispozícii na webovom sídle fakulty: https://ff.ucm.sk/sk/uspesni-absolventi/