Informatika, mechatronika, automatizácia (databázy, internetové technológie, modelovanie a simulácia, robotizácia)

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky, ponúka na Bc. stupni 2 študijné programy:

1. Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

rozhoduješ sa či zvoliť štúdium informatiky alebo automatizácie? a čo tak oboje...na študijnom programe Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. naučíš sa:

 • programovať v C, Visual C a C#;
 • vytvárať databázy a navrhovať aplikácie pre podniky a firmy;
 • ako fungujú počítačové siete;
 • programovať PLC, ktoré sa používajú v automatizovaných linkách;
 • ovládať technické prostriedky automatizovaného riadenia;
 • využívať softvér Matlab na analýzu, modelovanie, návrh algoritmov a simuláciu;

Všetky tieto vedomosti sú potrebné pre tvorbu a prevádzkovanie informačných a automatizovaných systémov riadenia v priemysle. V praxi budeš mať široké uplatnenie vďaka praktickým zručnostiam, ktoré nadobudneš počas štúdia. 

viac: www.mtf.stuba.sk/14062 

2. Mechatronika v technologických zariadeniach

Čím sa zaoberá mechatronika v technologických zariadeniach? Mechatronika v technologických zariadeniach vzájomne prepája mechanické subsystémy, elektrické a elektronické systémy, automatické riadenie a informačné technológie do jedného integrovaného celku. Primárne je orientovaná na návrh robotických systémov, komplexných výrobných systémov, CNC výrobných zariadení, inteligentných komponentov a  „smart“ systémov.

Prečo študovať  mechatroniku? mechatronika je odborom budúcnosti spojený s inteligentnými zariadeniami a s prechodom na koncept Industry 4.0

 • v súčasnom priemysle je dlhodobý dopyt po odborníkoch, ktorí sú schopní riešiť problémy z oblasti mechatroniky, so znalosťou konštruovania, aplikovanej mechaniky, informatiky a automatizácie výroby
 • naučiť sa aplikovať systematický mechatronický prístup k riešeniu problémov s dôrazom na interdisciplinaritu a komplexnosť riešenia úloh v priemyselnej praxi

Čo získaš štúdiom mechatroniky?

 • schopnosť navrhovať a analýzovať mechatronické sústavy
 • schopnosť aplikovať získané teoretické poznatky
 • schopnosť navrhovať mechanické a mechatronické sústavy s využitím CAD a virtuálnych simulačných modelov
 • skúsenosti s meraním, zberom a spracovaním signálov
 • s programovaním PLC, embedded a robotických systémov
 • pre navrhovanie mechanických komponentov s využitím CAD a simulačných softvérov
 • z oblasti hydraulických a pneumatických systémov
 • s návrhom a programovaním aplikácii v programovacích jazykoch C, C++
 • z oblasti regulácie a riadenia systémov
 • uplatnenie na trhu práce, nadštandardné finančné ohodnotenie, prácu v dynamicky sa rozvíjajúcom odbore

Uplatenenie absolventov

Absolventi študijného programu Mechatronika v technologických zariadeniach nájdu uplatnenie v oblasti prevádzky moderných mechatronických ale aj elektromechanických, elektropneumatických, elektrohydraulických sústav s počítačovým riadením. Sú žiadaný v spoločnostiach zaoberajúcich sa výskumom, vývojom a výrobou komplexných zariadení alebo komponentov mechatronických sústav.

Absolventi odborov z oblasti mechatroniky a automatizácie vždy nájdu uplatnenie na trhu práce, majú vyššie finančné ohodnotenie a prácu v dynamicky sa rozvíjajúcom odbore.

Čo môžeš očakávať?

Študijný program Mechatronika v technologických zariadeniach je novým rozvíjajúcim sa študijným programom na našej fakulte. Naším cieľom je, aby študenti získali potrebné teoretické poznatky a praktické skúsenosti s procesom návrhu a realizácie mechatronických zariadení. Pre dosiahnutie vysokej kvality štúdia budujeme nové moderné laboratória, rozširujeme, aktualizujeme a skvalitňujeme študijné materiály. Vytvárame aplikačné moduly, pri práci s ktorými študenti získavajú praktické skúsenosti a zručnosti. Niektoré realizované mechatronické zariadenia vytvorené aj študentami v rámci vypracovania ich záverečných prác sú prezentované v nasledovných ukážkach.

www.mtf.stuba.sk/14069