Hlavným poslaním Stavebnej fakulty UNIZA je rozvíjať vzdelanosť na základe poznatkov získaných kvalitnou vedeckovýskumnou činnosťou v duchu národných, medzinárodných, demokratických a humánnych tradícií, v kontexte budovania vyspelej modernej spoločnosti a v záujme udržateľnej budúcnosti a kvality života. Svojou činnosťou fakulta prispieva k rozvoju a šíreniu poznatkov a vzdelanosti ako súčasti kultúry s cieľom vychovať harmonicky vyváženú osobnosť disponujúcu poznaním, múdrosťou, dobrom a tvorivosťou a napomáhať tak rozvoju vzdelanosti a zvyšovaniu vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne spoločnosti. V tejto činnosti nadväzuje na celosvetový vývoj výskumu, vedy, techniky a kultúry. Pri napĺňaní svojho poslania vychádza SvF UNIZA z tradície a aktuálneho odborného profilu fakulty, zameraného najmä na oblasť stavebníctva, dopravnej infraštruktúry, technológie a manažmentu. Vzhľadom na historický vývoj je odborný profil fakulty výrazne orientovaný na problematiku technických, ekonomických, prevádzkových, environmentálnych a technologických aspektov inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb.

Čítať viac
Obľúbené videá
 

Štúdium

Termín podania prihlášok

1. kolo: do 31. 3. 2022
2. kolo: do 12. 8. 2022

Termín prijímacich skúšok

1. kolo: 10. 6. 2022
2. kolo: 25. 8. 2022

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

Predpokladaný počet prijatých študentov

geodézia a kartografia D60/E30
pozemné staviteľstvo D120
staviteľstvo D90/E50
Civil Engineering D20
technológia a manažment stavieb D60/E30 

Možnosti štipendií

Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených kritérií. Študenti vybraných študijných programov môžu získať aj motivačné odborové štipendium podľa stanovených kritérií. V prípade nepriaznivej sociálnej situácie môže študent počas štúdia požiadať o sociálne štipendium.

Dátum DOD

25.11.2021.

Študentský život

Ubytovanie a cena

45-65,- €/mesiac

Stravovania na univerzite

https://www.uniza.sk/index.php/studenti/prakticke-informacie/stravovanie https://menza.uniza.sk/

Cena denného menu v okolí

4,50 až 6 €

Športové aktivity

3portové aktivity zabezpečuje Ústav telesnej výchovy (ÚTV UNIZA), ktorí je celoškolským pracoviskom univerzity zameraným na rozvíjanie pohybových aktivít pre študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity. Zabezpečuje výučby predmetu TV vo všetkých jeho formách, športové aktivity pre študentov v mimovyučovacom období (skúškové obdobie, prázdniny). Organizuje telovýchovné sústredenia (zima a leto), vysokoškolské súťaže. Stará sa o športovo nadaných študentov a zabezpečuje ich účasti na domácich aj medzinárodných športových súťažiach. Viac informácií: https://utv.uniza.sk/. Prírodné danosti blízkeho a širšieho okolia nášho mesta poskytujú široké možnosti na športové vyžitie v prírode. (Vodné dielo, Malá Fatra, Suľovské skaly, množstvo cyklotrás, ...)

Atrakcie v okolí

Vodné dielo, Budatínsky hrad, Starhrad, Lietavsky hrad, množstvo múzeí, pohorie Malá Fatra, Vrátna dolina, Terchová, Lezecká stena. Viac informácii nájdete na https://svf.uniza.sk/index.php/studenti/studentsky-zivot/volny-cas

Študentské médiá

https://www.uniza.sk/index.php/studenti/studentsky-zivot/studentske-organizacie

Práca a kariéra

Brigády a stáže vo firmách

Podporujeme brigády a stáže zameraných na stavebníctvo priamym oslovením a zverejňovaním ponúk jednotlivých realizačných a projekčných firiem.

Kariérne centrum

Jednotlivé firmy oslovujú študentov pracovnými ponukami už počas štúdia. Realizujú nábory, taktiež zverejňujeme pracovné ponuky firiem pre končiacich študentov.

Zamestnávatelia

Strabak, Peikko, Eurovia, Vahostav, Doprastav, Skanska, Reming, Proma, ....

Pracovné pozície absolventov

Absolvent našej fakulty je spôsobilý uplatniť sa ako konštruktér v projekcii a vo výrobných firmách. Ako technológ, ekonóm – rozpočtár a stavbyvedúci v realizačných firmách, technik v útvaroch štátnej správy a územných celkov a investorských útvaroch, v príprave a pri realizácii pozemných stavieb, pri výstavbe v oblasti ochrany životného prostredia, pri riadení prevádzky a údržby budov a podobne. Absolvovaním študijného programu získava absolvent základné predpoklady na získanie kvalifikácie na výkon regulovaného povolania po dokončení inžinierskeho štúdia.

Nástupný plat

Priemerný nástupný plat je 1370 €

Známi absolventi

Ing. Ján Bujňák, PhD., Ing. Ján Urda, Dr. Ing. Ján Bušovský, Ing. Juraj Serva